Skip to main content

Non-discrimination notice | Language assistance

 

 

It’s important that we treat you fairly. Discrimination is against the law. Aetna Better Health® of Illinois follows Federal civil rights laws. We don’t exclude or discriminate against anyone. We don’t discriminate against members because of their race, color, national origin, age, disability or sex.

 

Aetna Better Health of Illinois provides free aids and services to people with disabilities to help them communicate better, including:

  • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats and other formats)

 

We also provide free language services to people whose primary language isn’t English, such as:

  • Qualified interpreters
  • Information written in other languages

 

Call us

 

If you’re interested in these services, you can give us a call at 1-866-329-4701 (TTY: 711).

You can take action

 

If you believe that Aetna Better Health® of Illinois has failed to provide these services or discriminated against you in any way, you can file a grievance with us.

 

You can also file a civil rights complaint:

Online

File a complaint through the easy-to-use complaint portal.

By phone

File a complaint by calling the U.S. Department of Health and Human Services at 1-800-368-1019 (TDD: 1-800-537-7697) or an Aetna® Civil Rights Coordinator at 1-855-348-1369 (TTY: 711).

By mail

You can mail your complaint to:
Part D Coverage Determination
Pharmacy Department
PO Box 818001
Cleveland, OH 44181-8001

Multi-language interpreter services

 

We have audio CD-ROM, large print and Braille. Our member materials are available in other languages to people whose primary language is not English. In addition, we offer language interpretation services, including sign language.

 

ENGLISH: ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call the number on the back of your ID card or 1-800-385-4104 (TTY: 711).

 

SPANISH: ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al número que aparece en el reverso de su tarjeta de identificación o al 1-800-385-4104 (TTY: 711).

 

CHINESE: 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電您的 ID 卡背面的電話號 碼或 1-800-385-4104 (TTY: 711)。

 

VIETNAMESE: CHÚ Ý: nếu bạn nói tiếng việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Hãy gọi số có ở mặt sau thẻ id của bạn hoặc 1-800-385-4104 (TTY: 711).

 

TAGALOG: PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng wikang Tagalog, mayroon kang magagamit na mga libreng serbisyo para sa tulong sa wika. Tumawag sa numero na nasa likod ng iyong ID card o sa 1-800-385-4104 (TTY: 711).

 

KOREAN: 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 귀하의 ID 카드 뒷면에 있는 번호로나 1-800-385-4104 (TTY: 711) 번으로 연락해 주십시오.

 

ARMENIAN: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք ձեր ID քարտի հետևի մասում գտնվող հեռախոսահամարով կամ 1-800-385-4104 (TTY (հեռատիպ)՝ 711):

 

PERSIAN:

اگر به زبان فارسی صحبت می کنید، به صورت رایگان می توانید به خدمات کمک زبانی دسترسی داشته باشید. با شماره  درج شده در پشت کارت شناسایی یا با شماره 4104-385-800-1 ( 711: TTY )تماس بگیرید.

 

RUSSIAN: ВНИМАНИЕ: если вы говорите на русском языке, вам могут предоставить бесплатные услуги перевода. Позвоните по номеру, указанному на обратной стороне вашей идентификационной карточки, или по номеру 1-800-385-4104 (TTY: 711).

 

JAPANESE: 注意事項:日本語をお話になる方は、無料で言語サポートのサービスをご利用いただけます。ID カード裏面の電話番号、または1-800-385-4104 (TTY: 711)までご連絡ください。

 

ARABIC:

ملحوظة: إذا كنت تتحدث باللغة العربية، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل على الرقم الموجود  خلف بطاقتك الشخصية أو عل 4104-385-800-1(للصم والبكم: 711) 

 

PANJABI: ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਧਿੱਚ ਭਾਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਾਿ ੇ ਾਂ ਉਪਲਬਿ ਹਨ। ਆਪਣੇID ਕਾਰਡ ਿੇ ਧਪੱਛੇ ਧਿੱਤੇ ਨੰਬਰ ਜਾਂ 1-800- 385-4104 (TTY: 711) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

 

 

HMONG: LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau tus nab npawb xov tooj nyob rau sab qab ntawm koj daim ID lossis 1-800-385-4104 (TTY: 711).

 

HINDI: ध्यान द: ्दद आप हिदी भयाषया बोलते ि तो आपक ललए भयाषया सिया्तया सेवयाएं लन:शुलक उपलब्ध ि । अपने आईडी कयाड पृष्ठ भयाग में ददए गए नमबर अथवया े 1-800- 385-4104 (TTY: 711) पर कॉल कर। 

 

THAI: ข้อควรระวัง: ถ้าคุณพูดภาษาไทย คุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟร ี โทรติดต่อหมายเลขที่อยู่ด้านหลังบัตร ID ของคุณ หรือหมายเลข 1-800-385-4104 (TTY: 711)

Also of interest: